Nuphar Faster

70,000

là sản phẩm chuyên dụng dùng để kích rễ và chồi cây thủy sinh-rêu, bằng cách cung cấp vi chất dinh dưỡng và hormones cần thiết cho cây

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee