SEACHEM PRIME

    140,000

    Hướng dẫn sử dụng:

    * Dùng 5 ml cho 200 lít nước hồ (trong trường hợp nồng độ Nitrit cao, có thể tăng liều dùng).

    Hotline: 079 585 2222
    © 2020 BunAquaCoffee