Trầu Bà Lá Nhỏ

40,000

Độ khó: Rất dễ

Bố trí: Tiền cảnh, trung cảnh

Ánh sáng: Thấp

Nhiệt độ: 20-30 °C

Độ pH: 6.0-8.0

Cấu trúc cây: Thân rễ

Họ: Araceae

Chi: Anubias

Vùng: Cultivar

Chiều cao: 2-5 cm

Tốc độ phát triển: Chậm

Mọc trên cạn: Có thể

Hotline: 079 585 2222
© 2020 BunAquaCoffee