Trầu Bà Lá Nhỏ

  40,000

  Độ khó: Rất dễ

  Bố trí: Tiền cảnh, trung cảnh

  Ánh sáng: Thấp

  Nhiệt độ: 20-30 °C

  Độ pH: 6.0-8.0

  Cấu trúc cây: Thân rễ

  Họ: Araceae

  Chi: Anubias

  Vùng: Cultivar

  Chiều cao: 2-5 cm

  Tốc độ phát triển: Chậm

  Mọc trên cạn: Có thể

  Hotline: 079 585 2222
  © 2020 BunAquaCoffee